English Version

تماس با دلنشين

 فيلمها عکسها اشعار بیوگرافی صفحه اصلي
 

 

مبحث اول :مقدمه اي بر عرفان

 

عرفان

عرفان به معني شناخت و رسيدن به مظهر و مورد شناخت و فنا شدن و فدا شدن در اوست و در واقع منظور ا زعرفان شناخت واقعي وجود ازلي و ابدي و خالق و معشوق برگ عالم امكان و رسيدن به اوست. عرفان واژه و مفهوم زيبايي است كه ره يافتگان به درگه خالق مهربان آن را در سينه مالامال از عشق خود جاي داده اند عرفان نغمه دلنشين و زيبايي است كه عرف و عشاق آن را از گوشه دل سر ميدهند و با زبان دل آن را ميخوانند و به ياري آن معشوق را طلب ميكنند عرفان دريايي بيكراني از عشق و احساس و عاطفه است كه دل هر عاشقي چون چشمه اي خروشان از آن سرچشمه گرفته و به سوي معبود شتابان در جريان است عرفان دشتي از جان دادن و سر سپردن است كه ره يافتگان كوي دوست لاله هاي سرخ مرگ عاشقانه را در آن پرورش مي دهند عرفان باغي از روياها و آرزوهاست كه هر آرزوكننده اي گلهاي زيباي روياهاي پاكش را در آن شكوفا ميكند. عرفان مدرسه عشق و ايثاري است كه دانش آموزان و دانش پژوهان مكتب عشق عاشقانه زيستن و عاشقانه مردن را در آن مي آموزند . عرفان درختي از مهربانيها و عواطف است كه مسافران راه دوست در زير سايه لطف و احسان آرام ميگيرند و جان و روح را تازه ميكنند.

 

در ارتباط باعرفان

روشها و نظرات و راههاي بسياري مطرح ميباشد كه اگر بخواهيم درياي بيكرانش را به خروش آوريم موجهاي بسياري آشكار ميشود كه شرح و درك هركدام از آنها نگارش كتابهاي قطور را مي طلبد تا معناي واقعي آنها را در خود جاي دهد. لازم مي دانم كه در ابتداي صحبتهايم پيرامون عرفان نظري و عملي حقيقتي را كه سالهاي سال در سينه ام استوار نگاهداشته ام و تا آخر عمر نيز زنده نگاه خواهم داشت بيان كنم و آن اينكه :

 

 عرفان ناب دلبستگي به حضرت حق است و گسستن از غير اوست و تنها بايد دل به او سپرد نه غير او اوست كه ميتواند دلهاي عاشق و شيدا را به سوي خود راهنما باشد و انسانها را در جهت رسيدن به بزرگترين هدف انساني و الهي ياري فرمايد و اوست كه مكتب عشق را به عشاق خود مي آموزد و در عشق پاگذاشتن را بر دوستدارنش نظاره ميكند و بر نيات و اهداف آنهار رحم ميكند و با عطوفت و مهرباني و بخشش بي نظيري دلهاي عاشق محبان و دوستدارانش را آرامش مي بخشد و با به آرزو رساندن ره يافتگانش آنها را سربلند و سرافراز و روسفيد مي فرمايد و اوست كه در عشق پاكش ميلياردها انس ان مدهوش و شيدا در طول تاريخ بشريت خواسته اند و ميخواهند چگونه مردن و چگونه زيستن را بياموزند و اوست كه منشا پاكي و صداقت عفت نجابت زيبايي و مهرباني و هزاران وصف شورانگيز ديگر است و تنها كسي است كه در قلب تمامي انسانهاي عاشق و شيدا يكتا و بي همتا و يگانه و جاويدان است و اوست كه از ازل تا ابد بدون هيچ شروع پاياني خورشيد وجود پاكش بر دلها عارف و عاشق و صاحبدلان خردمند دل باخته مي تابد و اوست كه در هر زماني در ماندگي بيماران خاص غمزه هاي زيبايش را با توتياي كرم و بخشش و عطوفت و رافت خود درمان ميكند و دلهاي داغ و سوخته و جگرهاي سوزان و هجران كشيده عشاق ديوانه اش را آرامش مي بخشد و تنها و تنها اوست كه سزاوار عبوديت و خدايي است و عاشق شدن و دل باختن و سوختن تنها بر وجود پاك و بي همتاي  او ارزش دارد فنا شدن در او زنده شدن و سرافرازي جاودانه است.

پس اي دلهاي عاشق و شيدا و صاحبدلان مجنون و دلباخته بيائيد تنها او را بپرستيم و تنها او را دوست داشته باشيم و تنها در كوي او سر دهيم و تنها او را معشوق و محبوب و دلبر و دلدار خود بدانيم تا مورد لطف و محبت جاودانه اش قرار گيريم.

 

بازگشت به فهرست


استفاده از مطالب سايت با ذکر نام و آدرس سايت آزاد ميباشد
Design and programming by Ehsan khazeni.

Cold Heat Soldering Tool
Free Web Counter
Cold Heat Soldering Tool