English Version

تماس با دلنشين

 فيلمها عکسها اشعار بیوگرافی صفحه اصلي
 

 

مبحث دوم : عشقهاي مجازي والهي

عشق

در ارتباط با پيدايش واژه عشق صحبتهاي بسياري مطرح مي باشد و بزرگان عشق وعرفان هركدام به روشي كه عشق را آموخته اند آن را تفسير كرده اند و ليكن عده اي اعتقاد دارند كه كلمه عشق برگرفته از گياهي بنام عشق مي باشد كه اين گياه ريشه گياهان ديگر را مي سوزاند و چون عشق دل هر عاشقي را مي  سوزاند و هجران و درد را در هر دلي بر مي افروزد اين نام بر اين حالت عرفاني برازنده است عشق يعني دل باختگي و اوج علاقه به محبوب و معشوق دل عشق يعني مجنون شدن در وادي دوست و پرواز عاشقانه جان و روح انسان به سوي باغ وصل يار عشق يعني مردن بخاطر زنده شدن و فنا شدن به منظور بقا شدن عشق يعني دوست داشتن و پرستيدن دوست عشق يعني عاشق شدن و عاشق شدن يعني دل به دوست سپردن و دل به دوست سپردن يعني جان به دوست فدا كردن و دادن همه چيز در راه وصال او و گسستن از غير او و حركت بسوي منشا و سرچشمه پاكيها و خوبيها. در رابطه با عشق و عشقبازي مسائلي است كه پرداختن به آنها را لازم مي دانم.

 

الف – عشقهاي مجازي:

عشقهاي مجازي به عشقهايي گفته ميشود كه عاشق در آنها هدف مادي و دنيوي خود را مي  جويد و هدفي غير از رسيدن به معشوق واقعي را دنبال ميكند و در واقع در پي معشوق است كه خود مخلوق معشوق واقعي است برخي از عرفا اين عشقها را زمينه اي براي رسيدن به معشوق واقعي ياد كرده اند و معتقدند كه ابتدا بايد به اين عشقها دچار شد تا در زمان عشقبازي با معشوق حقيقي دچار خطا و اشتباه نشويم و برخي ديگر عشقبازي مستقيم با معشوق الهي را سفارش كرده اند و معتقدند كه بدون عشق مجازي بهتر به معشوق الهي مي رسيم چرا كه در همان اول محبت او را به دل انداخته ايم و نه غير او را در هر حال لازم ميدانم كه در اين مبحث عشقهاي مجازي را به دو دسته اساسي تقسيم نمايم :

1-     عشقهايي كه سراپا مجازي و مادي بوده و شهوات و هواهاي نفساني حرف اول را در آنها مطرح ميكنند. در اين روش عاشقي فرد عاشق تنها به پيروي از لذات و هواهاي دنيوي مي پردازد و هرگز به خالق عشق و همان معشوقي كه عاشق اوست نمي انديشد و در جهت رسيدن به معشوق مادي خود به هركاري ولو برخلاف آئين و روشي كه در زندگي مطيع آن است دست مي زند و تنها رسيدن به معشوق و محبوبش را مدنظر دارد از جمله اينگونه عشقها عشق خسرو و پرويز به معشوقه اش شيرين است. روايت است كه خسرو پرويز عليرغم آنكه ثروت بسياري داشت و حدود دوازده هزار زن زيبا رو و خوش اندام را در حرمسراي خود داشت به شيرين عشق باخته بود و آنچنان عاشق شيرين بود كه شاعران بسياري عشق او را وصف كرده اند و براي او يك موي سر شيرين بيش از وجود تمامي زنان حرمسرايش و نيز تمام علائق مادي او ارزش داشت و شيرين نيز نسبت به او چنين بود به گونه اي كه بلافاصله پس از مرگ خسرو پرويز توسط پسرش شيرويه بر جنازه خسرو پرويز  حاضر شد و پس از وداع با او با مكيدن زهري كه زير انگشتري خود پنهان كرده بود خودكشي كرد . ممكن است كه اين عشقبازي مورد احترام برخي از كسانيكه از زواياي مختلف مثبت به اين قضيه نگاه ميكنندباشد ولي در مجموع در مي يابيم كه با توجه به آنكه خسرو و پرويز تمامي زندگي خود را غرق در ماديات بود و ستمهاي فراواني كرد و با توجه به آنكه در زندگي خود هيچگاه دلباختگي به معشوق ازلي و ابدي را نياموخت اينگونه عشقها با وصل و يا حداكثر با مرگ به اتمام ميرسد و عشقي كه پاياني داشته باشد ارزش ندارد در حاليكه عشق به معشوق ازلي و ابدي هرگز پاياني ندارد و جاودانه است.

2-     دسته اي ديگر از عشقهاي مجازي عشقهايي است كه در آنها هرچند عاشق به يك معشوق مادي فكر ميكند ليكن به خاطر نيت پاك و سرشت پاكي كه در وجود خود دارد در مرحله اي از اين عشقبازي به معشوق اصلي و واقعي دل مي بازد و راه واقعي عشق را پيدا ميكند در اينگونه عشقها عشق دلباخته هر چند كه جهت رسيدن به معشوق مادي خود رنجهاي فراوان ميبرد و با زحمات بسيار در جهت وصال معشوقش قدم بر ميدارد به اين موضوع پي ميبرد كه معشوق او در حقيقت مخلوق و آفريده معشوق بزرگ عالم هستي است بنابراين به عشق حقيقي دچار مي شود از نمونه اين عشقها ميتوان عشق مجنون به ليلي را برشمرد . گويند ايندو آنچنان عاشق هم بودند كه بوي همديگر از فرسنگها فاصله تشخيص مي دانند داستان ليلي و مجنون را هزاران بار و به هزاران حالت شنيده ام و سينه به سينه به ما رسيده است وليكن مي بينيم كه در اين ماجراي عشقبازي مجنون حقيقت را در مي يابد و به عشق ليلاي ليلي پي مي برد و در مي يابد كه معشوق واقعي و بزرگ در عشقبازي بهتر از تمامي معشوق هاست و با يافتن راه واقعي دل به معشوق اصلي مي سپارد چنين عشقي كه در آن عاشق معشوق اصلي را طلب كند ارزش دارد چون هدفي پرارزش را دنبال ميكند.

 

ب – عشقهاي الهي

عشقهاي الهي به آن دسته از عشقها گفته ميشود كه شروع و مبدا آنها معشوق ازلي و ابدي و خداي يكتا و بي همتاست. خيليها فكر ميكنند كه حتما بايد عشق مجازي را طي كرد و بعد به عشق الهي رسيد. در حالي كه اين تفكر اشتباه است ما بايد همه علائق دنيوي خود را فداي عشق واقعي خود نموده و تنها به دوست حقيقي دل بسپاريم. انسان مي تواند از همان كودكي عشق را با خدا شروع كند و تا زمانيكه زنده است چه در دوران نوجواني و جواني و چه در دوران پيري تنها به او عشق ورزد و سرانجامش نيز با اين عشق بپايان برسد و عشق او هرگز بپايان نمي رسد ولي در كنار اين عشق ميتواند در سطحي بسيار پائين تر عشق مجازي را نيز در چارچوب مسائل اخلاقي و انساني تجربه نمود كه اديان الهي براي اينگونه عشقهاي مجازي راه بسيار خوبي را توصيه كرده اند كه آن امر مقدس ازدواج است با ازدواج مي توان هم عشق مجازي را با حالتي پاك اداره كرد و هم عشق واقعي را آموخت.

به اين شرط كه چه قبل از عشق مجازي و چه در حين آن و چه پس از آن در همه مراحل عشق واقعي را به معشوق واقعي داشته باشيم . در حقيقت اين مطلب را ميخواهم بگويم كه بايد همه چيز و همه كس را بخاطر خدا دوست داشته باشيم و خدا را بخاطر خودش و بايد عاشقانه به خدا فكر كرد و در عشق او عاشقانه جانبازي كرد من در اين مبحث بنا ندارم كه به همه كسانيكه به كسي عشق مي ورزند توهين كرده باشم بلكه ضمن احترام خاصي به عشق آنها ميخواهم حقيقت عشق و عشقبازي را به آنها گفته باشم ببيند اگر دختري كه به خدا فكر ميكند و معشوق واقعي اش تنها خداست و همه اعمالش در رضاي خداي بزرگ است با رعايت كليه موازين اخلاقي به عشق پسري دچار شود كه او نيز خدا را عاشقانه دوست دارد و در اين عشقبازي هدف آنها امر مقدس ازدواج باشد نه هوسبازي و عشرت بازي و يا بالعكس اگر پسري دچار چنين عشقي شود اين عشق بسيار مقدس و زيباست و در و اقع ازدواج و عشق به زناشويي مانند چشمه اي است كه سنگريزه هايش از عشق مجازي و آب زلالش از عشق الهي است يعني اينكه ازدواج ضمن آرام كردن اميال دروني راه را براي عشقبازي حضرت حق هموارتر ميكند .

بنابراين نيازي نيست كه ما بخاطر علاقه به كسي خدا را فرموش كنيم خدا خود امر مقدس ازدواج را تمامي اديان ا لهي توصيه فرموده بنابراين عشق پاكي كه از سرچشمه عشق خدايي باشد و در احساسات زناشويي نيز تبلور يابد در نزد خدا بسيار با ارزش است.

بنابراين بايد در عشق حقيقت را جستجو كرد و حقيقت حضرت حق است و هيچ معشوقه دنيوي زيباتر دلنشين تر و گواراتر از او نيست و دلبري تنها او را سزاست.

بازگشت به فهرست

 


استفاده از مطالب سايت با ذکر نام و آدرس سايت آزاد ميباشد
Design and programming by Ehsan khazeni.

Cold Heat Soldering Tool
Free Web Counter
Cold Heat Soldering Tool