English Version

تماس با دلنشين

 فيلمها عکسها اشعار بیوگرافی صفحه اصلي
 

 

مبحث سوم :دراويش و عرفان دراويش

انسانهايي در لباس يا حالتي تحت عنوان دراويش در اماكني مخصوص كه به خانقاه مشهور است به گرد هم مي نشينند و يا روشهاي مختلف دم ا زعرفان و نزديكي به خالق مي زنند. لباسهايشان قديمي است و ريش خيلي بلندي دارند. موهاي سرشان نيز خيلي بلند است و اغلب تسبيح بلندي نيز در دست دارند حركتهاي عجيبي هم از آنها سر مي زند. در روزهاي مشخصي از هر ماه را در  خانقاه دور هم جمع ميشوند و به ذكرنشيني مشغول ميشوند. دراويش بخاطر اختلاف سليقه هايي كه دارند در طول تاريخ به صدها دسته متفاوت كه آنها را در اصطلاح درويشي سلسله يا فرقه مينامند تقسيم شده اند كه به عنوان مثال ميتوان به سلسله هاي خاكسار جلالي ابوترابي صفي عليشاهي ها گنابادي ها – نعمت الهي  - قادري و غيره اشاره كرد. هر سلسله طبق آئين درويشي داراي يك پير و مراد اصلي كه سرسلسله مي نامند مي باشد و سرسلسله در مناطق مختلف داراي نمايندگاني است كه آنها را شيخ مي نامند و هر شيخ نيز داراي تعدادي مريد ميباشد كه از او ذكر ميگرند. ضمنا مراتب تحصيل امور درويشي در سلسله ها تحت عناوين مخصوصي است كه از آنها به عنوان كلاس ياد مي شود مانند كلاس لسان كلاس پياله كلاس كسوت و غيره.

با توجه به آنكه اين مبحث از كتابم خيلي حائز اهميت است و لازم است كه خوانندگان را به موضوع درويش و درويش گري و ارتباط آن با عرفان بيشتر روشن كنم دراويش را به دو دسته اساسي تقسيم مي نمايم :

1-     كسانيكه تنها به ظواهر درويشي و شكل و شمايل خانقاهي فكر ميكنند و از راه حق فاصله ميگيرند كه متاسفانه بخش اعظم مجموعه دراويش را شامل ميشوند. اين افراد از سرسله گرفته تا شيخ و مريد همگي بطور مستقيم يا غيرمستقيم از شيطان ذكر ميگيرند و هر چند كه كلمات و جملاتي را كه در محيط خانقاهي ميخوانند از آيات الهي است ليكن هدف آنها دل سپردن به شيطان است نه حضرت حق اينگونه افراد بخاطر آنكه شيطان به مسائل بسياري اعم از برخي امور غيبي و مسائلي بسيار عجيب تسلط دارد اين امور را از  شيطان مي آموزند و با اين قدرت مردم و بخصوص قشر شريف و معصوم جوانان را مورد اغفال قرار داده و روح تشنه و معصوم آنها را در چنگال شيطاني خود گرفتار ميكنند بسياري از جوانان معصوم كه در باطن خود هدفي جز معبود يكتا را نميخواهند متاسفانه بدون آنكه خود بخواهند و بدانند در دامان اين افراد فاسد قرار گرفته و به آنها دل مي سپارند قدرت انسانهاي بظاهر درويش كه در اين دسته قرار دارند با چشم بندهاي شگفت انگيز مانند خوردن آتش و مايعات جوشان و مواد مذاب و يا ايجاد خلسه هاي كاذب و يا گفتن گذشته مردم يا آينده آنها مردم را شديدا اغفال ميكنند و مردم بخاطر آنكه فكر ميكنند با مظاهر الهي در ارتباطند به هر چه آنها كه بگويند انجام ميدهند كه پس از سالهاي سال بخشي از مردم به نيات شوم اين دسته پي برده و از آنها دوري مي جويند و از اشتباهات و خطاهايشان توبه ميكنند و بخش ديگر همچنان مورد اغفال واقع شده و تا آخر خطا ميكنند و سرانجام سر به شيطان سپرده و به فساد و تباهي روي مي آورند. بخش ديگري نيز با دانستن اينكه قضيه از چه خبر است ب خاطر آنكه رفاه دنيوي خود را در اين امور مي بينند به ارتباط خود ادامه مي دهند تا در آينده خود به عنوان سرسلسله با شيخ كار اينان را دنبال كنند و براي هوا و هوس خود از مردم مظلوم و بخصوص قشر ناز و معصوم جوانان به عنوان طعمه براي رسيدن به اهداف شوم استفاده كنند.

2-     كسانيكه واقعا در جهت رسيدن به معبود قدم برمي دارند و به فكر ظواهر درويشي نيستند و واقعا در جهت عرفان ناپ و پاك حركت ميكنند وليكن احساس ميكنند كه در محيط خانقاهي و آئين درويشي بهتر ميتوانند به سير و سلوك عرفاني بپردازند.

متاسفانه جمعيت اين دسته از دراويش درصد بسيار ن اچيزي از مجموعه دراويش است اين عدههمواره بخاطر آنكه بخش اعظم كسانيكه به د رويش مشهورند آبروي آنها را نيز لكه دار كرده و ميكنند سخت در  غذابند. متاسفانه به خاطر آنكه درصد بسيار كمي از كسانيكه درويش خوانده مي شوند افراد سالم و منزه و پاكي هستند بنابراين بهتر آن است كه   كسي طرف خانقاهها نرود. من صادقانه به همه برادران و خواهران عزيزم و بخصوص قشر معصوم ناز و شريف جوانان توصيه ميكنيم كه اگر به سير و سلوك عرفاني علاقه دارند راه درويشي و امور خانقاهي را انتخاب نكنند درصد كمي از اينان واقعا لياقت واژه مقدس درويش را دارند و بقيه بظاهر درويشند بنابراين چون خطر ابتلا به خطا و اشتباه و دل سپردن به شيطان در محيط خانقاهي بيشتر از آن است كه به حضرت حق برسيم لذا اكيدا توصيه ميكنم كه به خانقاها كشيده نشويد البته منظورم توهين به آن درصد بسيار كم از مجموعه دراويش خانقاهي كه افراد پاكي هستند نيست چرا كه خود به آنها احترام مي گذارم و معتقدم كه انسان ميتواند با نيت پاك و الهي به هر شيوه و زبان و حالتي كه دوست دارد معبود و معشوق را طلب كند و در راه او حركت كند من خود در زمانيكه در سير و سلوك عرفان يخود با دراويش هم ارتباط برقرار كرده بودم و بخصوص با دروايش سلسله هاي مختلف در استانهاي گيلان تهران خراسان – كرمانشاهان – زنجان – قزوين و چند منمطقه ديگر آشنا شده بودم به افرادي برخوردم كه واقعا پاكي و نزديكي به حضرت حق در وجودشان  زبانه ميكشيد ليكن درصد بسيار كمي اين چنين بودند و بخش اعظم آنها كساني بودند كه آگاهانه يا ناآگاهانه به شيطان دچار شده بودند و حقايق را  گم كرده بودند و راه باطل را برگزيده بودند. ما در طول تاريخ دراويش بزرگ و محترمي را داشته ايم كه واقعا بايد به وجودشان افتخار كرد و درجاتي را كه آنها در دنيا و آخرت دارند واقعا عالي است ليكن توصيه من به مردم به اين خاطر پاك و مخلص كه بسيار كم هستند گرفتار نشوند چون تشخيص دراويش پاك و مخلص بسيار كم هستند از بظاهر دراويش فاسد و طمعكار كه بسيار زيادند خيلي مشكل است و احتمال اغفال در دامان افراد فاسد بيشتر است.

 

مفهوم واقعي واژه درويش چيست ؟

درويش در مفهوم واقعي خود به معناي فقر از گناه است يعني اينكه انسان عاري از گناه و معصيت باشد بنابراين اصل كلمه درويش نه تنها بد نيست بلكه خيلي هم خوب است. درويش در واقع كسي است كه دل به دوست سپرده باشد و فقط او را بخواهد درويش كسي است كه در وجودش گناه و معصيت نباشد و خبر و صلاح خود و همه همنوعانش را بخواهد درويش كسي است كه در اوج تجلي عرفان قرار دارد و به ديگران نيز راه حق پيمودن را مي آموزد درويشي لباس زيبا و پاكي است كه تنها بر تن انسانهاي وارسته برازنده است. درويشي يعني ذكر نشيني آگاهانه يعني آنكه معشوق و معبود را آگاهانه طلب كنيم نه ناآگاهانه چرا كه شيطان هميشه در كمين است تا كساني را كه در پاكي دارند ولي روحيه سستي در وجودشان است به پيروي خود در آورد. كوتاه سخن آنكه : اگر انسان واقعا در راه خدا قدم بردارد و مهر و عشق او را به دل داشته باشد هر روش و سير و سلوكي چه درويش و چه غير درويش ميتواند به او برسد وليكن بايد نهايت احتياط را داشته باشد تا همانطور كه ميخواهد به خدا برسد نه به شيطان .

بازگشت به فهرست

 

 


استفاده از مطالب سايت با ذکر نام و آدرس سايت آزاد ميباشد
Design and programming by Ehsan khazeni.

Cold Heat Soldering Tool
Free Web Counter
Cold Heat Soldering Tool