چهارده غزل منتخب از استاد دلنشین شالی

استاد دلنشین شالی تاکنون بیش از هزار غزل و دویست دو بیتی سروده اند.در اینجا چهارده غزل منتخب از غزلیات ایشان به حضور دوستداران شعر و ادب تقدیم میگردد